„Tak” dla żeglugi Odrą
9 czerwca 2017
0

Województwo Śląskie chce modernizować i rozwijać Odrzańską  Drogę Wodną. Sejmik Województwa Śląskiego podjął stanowisko w tej sprawie, w których podkreśla aprobatę dla działań rządowych, które wpływają na  przywrócenie funkcji Odrzańskiej Drogi Wodnej i rozwój infrastruktury transportu rzecznego.

Działania takie są zgodne z polityką przestrzenną województwa uchwaloną w 2016 roku w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+. Tam wskazano m.in. konieczność budowania i rozwijania infrastruktury transportu wodnego oraz poprawy parametrów dróg wodnych.

W marcu br. Prezydent RP podpisał akt ratyfikacyjny dotyczący Europejskiego porozumienia o głównych śródlądowych drogach wodnych o znaczeniu międzynarodowym.  Jest to symboliczny początek ambitnego przedsięwzięcia, dzięki któremu polskie śródlądowe drogi wodne, w tym Odrzańska Droga Wodna, mają zostać odbudowane i włączone w system europejski.

W dokumencie przyjętym przez Radę Ministrów p.n. Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030 ujęto budowę Kanału Śląskiego łączącego Odrzańską Drogę Wodną z Drogą Wodną Górnej Wisły oraz budowę kanału Koźle–Ostrawa, będącego polskim odcinkiem szlaku wodnego Dunaj–Odra–Łaba.

Do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych ujęto budowę Kanału Śląskiego łączącego Odrzańską Drogę Wodną z Drogą Wodną Górnej Wisły oraz budowę kanału Koźle–Ostrawa, będącego polskim odcinkiem szlaku wodnego Dunaj–Odra–Łaba. Foto: Marcin / Flickr.com

– To bardzo ważne dla rozwoju województwa śląskiego, dla którego sprawna i zrównoważona sieć transportowa ma ogromne znaczenie. Budowa kanału Dunaj-Odra-Łaba oraz Kanału Śląskiego w połączeniu z przywróceniem wymaganych parametrów żeglownych Odry, przyczynią się do rozwoju naszego regionu i zwiększenia jego atrakcyjności. Sprawny, bezpieczny i ekonomiczny system transportu, szanujący zasady ochrony środowiska i uznający rozwój nowych technologii przewozu, jest jednym z kluczowych warunków rozwoju regionu. Co istotne, współczesna europejska polityka transportowa zakłada integrację wielu różnych gałęzi transportu po to, aby optymalnie je wykorzystywać. W Polsce integracja ta wymaga nadrobienia wielu dziesiątek lat zaniedbań w obszarze infrastruktury śródlądowych dróg wodnych – tłumaczy dr inż.arch. Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Radni Sejmiku w swoim stanowisku podkreślają: Równoważenie systemu transportowego poprzez rozwój transportu wodnego z pewnością stanie się impulsem rozwoju regionów, w tym województwa śląskiego. Infrastruktura śródlądowych dróg wodnych i urządzeń towarzyszących, poza funkcją transportową, służy również innym celom, takim jak ochrona przed powodzią i skutkami suszy poprzez retencjonowanie wody. Wielofunkcyjne zbiorniki retencyjne pełnią również bardzo ważne funkcje ekologiczne. W niektórych przypadkach możliwe staje się energetyczne wykorzystanie zgromadzonych wód. Podstawową jednak korzyścią płynącą z systemu żeglownych rzek i kanałów jest zmniejszenie generowanych przez transport samochodowy presji na środowisko. Potrzeba ograniczenia tych negatywnych oddziaływań nie powinna podlegać żadnej dyskusji.

Zwracają również uwagę, że infrastruktura żeglugi śródlądowej powinna być rozwijana z poszanowaniem ekologicznej funkcji rzek. A temu praktyki wskazane w dokumencie Komisji Europejskiej z 2012 roku p.n. Transport wodny śródlądowy i sieć Natura 2000 – zrównoważony rozwój śródlądowych dróg wodnych i zarzadzanie nimi w kontekście dyrektywy ptasiej i siedliskowej. Obszary Natura 2000 wcale nie mają stanowić́ stref wyłączonych z rozwoju, należy tylko zagwarantować odpowiedni poziom ochrony przyrody.

Bożena Ferdyn-Janik

Comments

comments