Śląsk potrzebuje gospodarza
13 czerwca 2018
0

Śląska Partia Regionalna jako JEDYNA! ustosunkowała się do rządowego „Programu dla Śląska” i przesłała swoje postulaty do premiera Mateusza Morawieckiego. Nikt z tzw. śląskich VIP-ów będących reprezentantami partii ogólnopolskich nie zabrał krytycznego głosu w tej sprawie i nie upomniał się o przystosowanie „Programu dla Śląska” do faktycznych realiów i problemów naszego regionu.

Władze centralne o nas nie zadbają. Niestety, ale nie zrobią tego też politycy warszawskich partii działający w regionie. Ich obowiązują odgórne wytyczne, polecenia, dyrektywy.

Nasz region potrzebuje gospodarza.

ŚPR to wprawdzie organizacja „młoda”, ale czerpie z doświadczeń ludzi ją budujących, którzy od lat działają w Ruchu Autonomii Śląska oraz innych śląskich organizacjach i stowarzyszeniach, ludzi, którzy  mają doświadczenie w pracy samorządowej na szczeblu  wojewódzkim i lokalnym.

ŚPR przedstawiła już postulaty i rozwiązania konkretnych problemów i to ze wskazaniem źródeł finansowania.

3x 1%, czyli VAT dla samorządów

Obecny rząd chwali się uszczelnieniem systemu podatkowego, skutkującym wzrostem wpływów z podatku VAT. Niestety, jedynym beneficjentem tego sukcesu pozostają władze centralne i centralny budżet.  Samorządom nie zapewniono dotąd jakiegokolwiek udziału w VAT i akcyzie. Przekłada się to na fakt, iż ani złotówka z VAT-u i akcyzy, nie trafia do budżetu województwa, miasta, gminy czy powiatu.

Tymczasem to właśnie samorządy (regionalny i lokalne) w największym stopniu dźwigają ciężar modernizacji kraju. Przez lata, kolejne rządy w Warszawie,  przekazując zadania na szczebel lokalny i regionalny,  nie zabezpieczały adekwatnych środków na ich realizację. Stąd nasz postulat przekazywania  każdemu ze szczebli samorządu  po 1% całości podatku VAT,  ściąganego na terytorium państwa. Wdrożenie takiego rozwiązania  skutkowałby rozdziałem pieniędzy z VAT –u między gminy, powiaty i województwa, proporcjonalnie do liczby ich mieszkańców.

Udział samorządów we wpływach VAT ma być – w ocenie ŚPR – zwiększany wraz z przekazywaniem samorządom kolejnych zadań.

Śródmieście+

Wykorzystanie na Śląsku funduszy z  rządowego programu Mieszkanie+ (zakłada budowę mieszkań na terenach niezurbanizowanych bez dostępu do dróg publicznych, komunikacji, infrastruktury) na program rewitalizacji zniszczonych i niezasiedlonych mieszkań w centrach miast. Takie rozwiązanie umożliwi ożywienie centrów, modernizację i unowocześnienie domów usytuowanych w centrach, poprawę ich estetyki, wykorzystanie i poprawę istniejącej infrastruktury, a także: wprowadzenie do centrów nowych, młodych mieszkańców, zahamowanie procesu wyludniania się miast, podniesienie jakości życia w mieście.  Warto dodać, że tylko w samych Katowicach rząd planuje  budowę około tysiąca mieszkań, czyli dokładnie tyle, ile jest w mieście pustostanów.

Proponowane przez ŚPR rozwiązanie zapobiega:  niekorzystnemu zjawisku „rozlewania się miast”, kolejnym wydatkom na budowę infrastruktury do oddalonych osiedli – enklaw oraz rozbudowę komunikacji (smog), ograniczaniu terenów zielonych z których korzystają mieszkańcy miast.

Śląsk to nie hasiok

Efektywna i kompleksowa gospodarka odpadami komunalnymi – propozycje ustawowe

ŚPR proponuje wprowadzenie dedykowanych narzędzi prawnych, które pozwolą na: skuteczne eliminowanie nielegalnych składowisk, wyposażenie organów ochrony środowiska w skuteczne instrumenty kontrolne, wprowadzenie obowiązku sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów dawnych składowisk, bardziej restrykcyjną politykę w zakresie zezwoleń na przetwarzanie odpadów, wprowadzenie możliwości naliczania tzw. opłat podwyższonych za nielegalne składowanie odpadów, wprowadzenie obowiązku (dla podmiotów zainteresowanych przetwarzaniem odpadów) wpłaty zabezpieczenia roszczeń z tytułu spowodowania negatywnych skutków w środowisku, ujednolicenie stawek opłat podwyższonych dla wszystkich rodzajów odpadów, scalenie kompetencji starosty i marszałka do wydawania zezwoleń dotyczących terenów niekorzystnie przekształconych, rozszerzenie kompetencji wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska o możliwość wstrzymania działalności tym podmiotom nielegalnie deponującym odpady, przekazanie kontroli nad WFOŚiGW marszałkowi województwa.

Wpływy z wprowadzonej w tym roku opłaty recyklingowej (20 groszy od torby foliowej), które obecnie trafiają do budżetu centralnego, powinny trafiać do Wojewódzkich Funduszy Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.

6% PKB na edukację

Postulujemy gruntowną, obliczoną na efekt długofalowy reformę oświaty.

System edukacji musi być zorientowany  pod faktyczne potrzeby rynku pracy. Tylko gwarancja dobrej pracy jest w stanie powstrzymać młodych ludzi od zarobkowej emigracji.

Budowa innowacyjnej i nowoczesnej  gospodarki możliwa jest jedynie na fundamencie nowoczesnej edukacji. Ta powinna stanowić priorytet polityki władz państwowych, a nakłady na oświatę winny wzrosnąć do 6% PKB.

Ze względu na obecny ustrój RP i słabą decentralizację państwa postulat nowoczesnej edukacji i wzrostu nakładów do 6% PKB  ma obecnie wymiar ogólnokrajowy, na który nie mamy wpływu. Uważamy jednak, że niektóre projekty, przykładowo dotyczące poprawy jakości kształcenia języków obcych można wprowadzać na szczeblu samorządu.  Proponujemy wprowadzenie w szkołach dodatkowej godziny języka angielskiego. Wskazujemy źródło finansowania tego postulatu: wspólne finansowanie (po połowie) przez budżet województwa śląskiego i budżety samorządów lokalnych.

Apelujemy do rządu aby „Program dla Śląska”  stał się impulsem rozwoju Śląska. Jest to region specyficzny, bo zdegradowany przez przemysł, region który potrzebuje dedykowanych programów i  rozwiązań, a nie bezrefleksyjnego udziału w rozwiązaniach  ogólnokrajowych. Dlatego też proponujemy w ramach rozpoczynających się prac nad nową perspektywą finansową funduszy europejskich stworzenie obok Regionalnego Programu Operacyjnego, odrębnego programu dedykowanego przemysłowej części województwa śląskiego.

Powinien być on ukierunkowany na: 

– na rewitalizację zdegradowanych miast, a w szczególności centrów miast (Programu „Śródmieście +”)

– na nowe inwestycje w obszarach zdegradowanych, wymagających rekultywacji – stworzenie atrakcyjnych zachęt finansowych dla firm zainteresowanych inwestycjami na zdegradowanych terenach poprzemysłowych (tzw. brown fields)

– na walkę ze smogiem (natychmiast! , a nie kiedyś tam w dalekiej perspektywie), gdyż śląskie miasta otwierają niechlubne rankingi najbardziej zanieczyszczonych miejscowości w Unii Europejskiej. Sytuację może poprawić  np. podłączenie tysięcy gospodarstw domowych do sieci ciepłowniczej. Ten krok jest koniecznością, a ogromnych kosztów tego przedsięwzięcia nie są  w stanie udźwignąć nawet najbogatsze samorządy

–  na szybką realizację projektu kolei aglomeracyjnej, o której mówi się od  lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Kolej aglomeracyjna jest konieczna dla rozwoju nowoczesnego i wydolnego transportu publicznego

– na użeglowienie rzeki Odry, która przez dziesiątki lat jako wodna autostrada łączyła nasz region z Europą i światem

Red.

 

Comments

comments