Transport Odrą do 2030 roku
5 stycznia 2018
0

Rok 2018 będzie w naszym województwie Rokiem Odry — Rzeki Pozytywnej Energii. Taką decyzję podjął Sejmik Województwa Śląskiego. Rezolucja w tej sprawie została przyjęta na sesji 20 listopada.

Radni podkreślili w niej szczególne znaczenie jakie Odra odegrała na terenach przez które przepływa, szczególnie tych zlokalizowanych w województwie śląskim. Zwrócili uwagę nie tylko na piękno przyrody, ale również na kwestię  dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego rzeki oraz istnienie zabytków techniki infrastruktury wodnej.

Potencjał rzeki może być impulsem rozwoju i współpracy regionów nadodrzańskich, szczególnie w kontekście działań rządu RP w kwestii umocnienia znaczenia i wykorzystania Odry.

Chodzi o ratyfikację przez Polskę „Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym” (Porozumienie AGN) oraz starania o włączenie Odry do bazowej transeuropejskiej sieci transportowej TEN T, w skład której wchodzą szlaki drogowe, kolejowe, lotnicze, morskie oraz rzeczne,  stanowiące najważniejsze połączenia z punktu widzenia rozwoju Unii Europejskiej. Należą też do niej punktowe elementy infrastruktury: porty lotnicze, morskie,  śródlądowe i terminale drogowo-kolejowe.

Z kolei Porozumienie AGN  ma na  celu rozwój międzynarodowego transportu na śródlądowych drogach wodnych w Europie. Przystąpienie Polski ma w założeniu dać możliwość aplikowania  o fundusze unijne, służące poprawie żeglowności na rzekach.

W zamierzeniach funkcja transportowa Odry ma być przywrócona do 2030 roku.

– Z punktu widzenia województwa śląskiego szczególnie interesujące są ambitne plany inwestycji związanych z budową polskiego odcinka połączenia Dunaj–Odra–Łaba oraz Kanału Śląskiego. W ten sposób Odrzańska Droga Wodna stałaby się dostępna dla kolejnych regionów. Wielu mieszkańców kojarzy Odrę przede wszystkim z zagrożeniem powodzią, ale zwróćmy uwagę,  że rzeka ta  spełnia  istotne funkcje gospodarcze, przyrodnicze i  kulturowe. Odpowiednie wykorzystanie nadrzecznego położenia dla wielu miejscowości nadodrzańskich staje się impulsem rozwojowym. Obecnie można coraz częściej obserwować zjawisko „otwierania się miast na rzekę”, co oznacza zarówno kreowanie przyjaznej przestrzeni publicznej, jak i tworzenie sprzyjających warunków dla gospodarki – podkreśla dr inż. arch. Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa Śląskiego, który był jednym z inicjatorów podjęcia rezolucji w sprawie Odry.

Z punktu widzenia województwa śląskiego szczególnie interesujące są ambitne plany inwestycji związanych z budową polskiego odcinka połączenia Dunaj–Odra–Łaba oraz Kanału Śląskiego Autor: Maciej Kasprzyk / CC BY-SA 2.0

Zwraca też uwagę, że równoważenie systemu transportowego poprzez rozwój transportu wodnego stanie się impulsem rozwoju regionów, również naszego regionu.

– Infrastruktura śródlądowych dróg wodnych i urządzeń towarzyszących, poza funkcją transportową, służy również innym celom, takim jak ochrona przed powodzią i skutkami suszy poprzez retencjonowanie wody. Wielofunkcyjne zbiorniki retencyjne pełnią bardzo ważne funkcje ekologiczne. W niektórych przypadkach możliwe staje się energetyczne wykorzystanie zgromadzonych wód. Podstawową jednak korzyścią płynącą z systemu żeglownych rzek i kanałów jest zmniejszenie generowanych przez transport samochodowy presji na środowisko. Potrzeba ograniczenia tych negatywnych oddziaływań nie powinna podlegać żadnej dyskusji. To bardzo ważne dla województwa śląskiego, dla którego sprawna i zrównoważona sieć transportowa ma ogromne znaczenie. Budowa kanału Dunaj-Odra-Łaba oraz Kanału Śląskiego w połączeniu z przywróceniem wymaganych parametrów żeglownych Odry, przyczynią się do rozwoju i zwiększenia atrakcyjności naszego województwa – dodaje Henryk Mercik.

Wart odnotowania jest fakt, iż ustanowienie roku 2018 „Rokiem Odry” to  nie tylko inicjatywa śląskiego samorządu, ale również innych samorządów województw położonych w dorzeczu Odry, co może stanowić doskonałą oś współpracy. Uchwałę w sprawie podjęcia rezolucji ustanawiającej rok 2018 Dolnośląskim Rokiem Rzeki Odry przyjął też Sejmik Województwa Dolnośląskiego (w październiku br. ).

Czemu służą takie inicjatywy? – Na tym etapie promocja rzeki  ma  na  celu uświadomienie mieszkańcom szans rozwojowych związanych z położeniem województwa, jego bardzo zróżnicowanego potencjału gospodarczego i turystycznego.

Bożena Fedryn-Janik

Comments

comments