Bliżej upamiętnienia Henckel von Donnersmarcków w Radzionkowie
26 października 2018
0

W październiku ubiegłego roku działając w imieniu Ruchu Autonomii Śląska oraz Przymierza Śląskiego zapoczątkowałem batalię o upamiętnienie rodu Henckel von Donnersmarck w Radzionkowie, o czym informowałem na łamach listopadowej Jaskółki. Udało się uzyskać pozytywną decyzję Komisji R.M. Radzionków w sprawie upamiętnienia Donnersmarcków, natomiast decyzja leży w rękach nowej Rady Miasta Radzionków.

Pierwszy wniosek w tej sprawie trafił na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Radzionków, który skierował sprawę do Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia Rady Miasta Radzionków. Komisja na listopadowym posiedzeniu odrzuciła wniosek w sprawie upamiętnienia rodu poprzez nadanie imienia Henckel von Donnersmarck rondu na skrzyżowaniu nowo wybudowanej obwodnicy z ul. ks. dr J.Knosały za sprawą 5 głosów wstrzymujących się na 5 głosujących. Akceptację uzyskał wcześniej złożony wniosek o upamiętnienie Żołnierzy Radiotechników w Radzionkowie, 5 głosów za. Podczas dyskusji wskazywano na działalność filantropijną przedstawicieli rodziny Donnersmarcków (budowa kościołów, pomoc w budowie klasztoru, finansowanie szkolnictwa). Niestety debata momentami była również na niskim poziomie, cytat: Radzionków był „prowincją” rodu Donnersmarcków, a Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników „RADAR” jest aktywną organizacją pozarządową włączającą się w życie miasta.

Uznając pierwszeństwo upamiętnienia żołnierzy, chociażby ze względu na wcześniejsze złożenie wniosku, jak również lokalizację ronda w pobliżu byłej jednostki wojskowej żołnierzy radiotechników, złożono ponowny wniosek z propozycją nadania imienia Donnersmarcków kolejnemu, już wybudowanemu, rondu w ciągu obwodnicy w rejonie skrzyżowania z ul. Sadową. Wniosek ten również trafił pod obrady tej samej Komisji Rady Miasta Radzionków, gdzie znowu napotkał konkurencję w postaci później złożonego wniosku o upamiętnienie Ojca Antoniego Leszczyka. O. Antoni urodzony w 1908 roku w Radzionkowie został aresztowany w klasztorze na Świętym Krzyżu, a następnie zamordowany w 1943 roku w Majdanku. Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia RM Radzionków, po wysłuchaniu krewnego kapłana, 7 głosami za, pozytywnie zaopiniowała wniosek o nadanie imienia O. Antoniego Leszczyka rondu we wnioskowanej lokalizacji. Niemniej na tym samym posiedzeniu nieco wcześniej radni 4 głosami za i 3 wstrzymującymi, pozytywnie zaopiniowali również wniosek o nadanie nazwy ronda w tej samej lokalizacji imienia rodu Henckel von Donnersmarck. W tym stanie rzeczy decyzję dotyczącą nazwy ronda pozostawiono w gestii Burmistrza Miasta Radzionków.

Postument upamiętniający wizytę w Radzionkowie niemieckiego cesarza Wilhelma II. Foto: Piotr Flach

Stanowisko burmistrza pozwala na umiarkowany optymizm, gdyż uznaje za zasadne upamiętnienie zarówno rodu Henckel von Donnersmarck, jak również Ojca Antoniego Leszczyka. A jednocześnie wskazuje na możliwość w zakresie obiektu tj. kolejnego ronda w ciągu obwodnicy Radzionkowa na skrzyżowaniu z ul. Długą. Oddalając sprawę nadania nazw rondom w ciągu obwodnicy do zakończeniu inwestycji budowy nowej drogi. Wypada mieć nadzieję, że w nowo wybranej na kadencję 2018-2022 Radzie Miasta Radzionków, do której należy ostateczne rozstrzygnięcie w tej sprawie, znajdą się ludzie mający potrzebę odwdzięczenia się swoim dobroczyńcom. A Radzionków dołączy do grona miast, które uhonorowały w odpowiedni sposób ród Henckel von Donnersmarck. Ród dzięki któremu w Radzionkowie gościli znamienici goście, jak wspomniany na postumencie upamiętniającym historię miasta cesarz Wilhelm II, czy podążający do Rzeczypospolitej król elekt August II Mocny, który w 1697 roku w Piekarach Śl. przyjął katolicyzm, a następnie wraz ze swoją świtą ucztował na zaproszenie Hencklów właśnie w Radzionkowie.

Piotr Flach

Comments

comments